Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000046396, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 229.407.000 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: rcgw@rcgw.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 325 72 35.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Mateusz Utrata. Bezpośredni kontakt z Inspektorem, możecie Państwo nawiązać kierując wiadomość pod adres: iodo@rcgw.pl

W celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. Opracowaliśmy standardy postępowań, które ujęliśmy w stosowne polityki i procedury. Polityki i procedury podlegają okresowym aktualizacjom, celem utrzymania ich zgodności z przepisami prawna oraz aktualności stosowanych rozwiązań. Wszyscy pracownicy Administratora, którzy w jakimkolwiek zakresie przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności oraz są regularnie szkoleni w obszarze standardów ochrony danych osobowych.

W każdym czasie, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;
  • żądania sprostowania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przeniesienia danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, świadczących na jego rzecz usługi w zakresie wykonawczo-technicznym, informatycznym, księgowym lub prawnym. Państwa dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub profilowania.

Państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących sytuacjach:

 

Komunikacja i marketing:

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie obejmującym Państwa imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w celu prowadzenia bieżącej korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania zadane w ramach formularza kontaktowego.

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator będzie przetwarzać Państwa dane, także w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego obejmującego m.in. informacje o atrakcjach, planowanych eventach oraz dodatkowych usługach lub rozwiązaniach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Administratora.

Podstawę przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach stanowi wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda lub prawnie usprawiedliwiony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Dane przetwarzane są przez czas uzasadniony celem prowadzonej korespondencji,
a następnie gromadzone jedynie na potrzeby realizacji ewentualnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia.

W przypadku, w którym podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi zgoda, dane przetwarzane są do czasu jej cofnięcia, co pozostaje bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania.

 

Świadczenie usług zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prowadzenie procedury przyłączeniowej:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na potrzeby świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków – w związku z zawarciem i realizacją umowy łączącej Państwa z Administratorem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Administrator przetwarzając Państwa dane osobowe, wypełnia jednocześnie obowiązki ustawowe w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym (świadcząc usługi zbiorowego odprowadzania ścieków) tj. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych zwykle z koniecznością windykacji należności.

Zakres danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odpowiada zakresowi danych przekazanych przez Państwa w ramach wniosku o zawarcie lub aktualizację umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i prawidłowej realizacji umowy o odprowadzanie ścieków..

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia realizacji umowy,
a następnie na wypadek potencjalnych roszczeń - przez okres ich przedawnienia określony właściwymi przepisami prawa.

Jednocześnie, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z póź. zm.), w tym zwłaszcza - na potrzeby prowadzonej procedury przyłączeniowej, a podstawę ich przetwarzania stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO.

Zakres danych przetwarzanych w tym celu, obejmuje dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach odpowiednich formularzy i wniosków oraz wynikające z treści dołączonych do nich dokumentów, których przedstawienie stanowi niezbędny element procedury przyłączeniowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy.

Dane te są przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia procedury przyłączeniowej,
a następnie przez okres przewidziany przez odpowiednie przepisy prawa lub na wypadek potencjalnych roszczeń - przez okres ich przedawnienia.

 

Funkcjonowanie Wodnego Parku Tychy:

Informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Wodnego Parku Tychy, możecie Państwo znaleźć w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” dostępnej na stronie internetowej Wodnego Parku Tychy.

 

Świadczenie innych usług:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu świadczenia na Państwa rzecz innych usług oferowanych przez Administratora. Administrator przetwarza wówczas Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień łączącej nas umowy, w tym także w celach fiskalnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże determinuje możliwość świadczenia usług przez Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu realizacji usługi i wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy szczególne obligują Administratora do zachowania niektórych Państwa danych osobowych przez dłuższy okres czasu. 

 

Dane osobowe w relacjach biznesowych:

W przypadku większości zawartych przez Administratora umów w relacjach z kontrahentami, dochodzi do udostępnienia przez kontrahenta na rzecz Administratora, danych osobowych osób reprezentujących kontrahenta lub osób, którym kontrahent powierzył realizację postanowień łączącej nas umowy.  

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych ogranicza się wówczas wyłącznie do zakresu niezbędnego dla realizacji celów przetwarzania tj. zawarcia i właściwej realizacji postanowień umowy łączącej Administratora i jego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie lub który powierzył Państwu realizację umowy łączącej go z Administratorem i obejmuje wyłącznie Państwa dane dotyczące tożsamości lub dane kontaktowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi natomiast art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wygaśnięcia umowy łączącej Administratora z kontrahentem, którego Państwo reprezentujecie lub który powierzył Państwu realizację umowy łączącej go z administratorem, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wydrukuj stronę